logo

Hoạt động diễn tập PCCC định kỳ tòa nhà Rainbow Văn Quán năm 2021

Sau đây là một vài hình ảnh diễn tập tại cụm Văn Quán ngày 15/11/2021

 

 

View: 287

Cơ hội nghề nghiệp cùng chúng tôi
kiến tạo tương lai

BIC Việt Nam chú trọng đến chính sách đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của
cán bộ nhân viên với phương châm tạo cho cán bộ nhân viên có một
cuộc sống “Đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”

Ứng tuyển ngay
scrolltop